தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

ஜூன் 2011 இல்,ஜியாங்சி மாகாணத்தில் நிழல் இல்லாத விளக்கு உற்பத்தியாளராக மெக்கல் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டது. இந்த நிறுவனம் நாஞ்சாங் உயர் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது, இது 3000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் 50 க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ளது. தொழிற்சாலை முழுமையாக பொருத்தப்பட்ட மற்றும் அதிக தொழில்மயமாக்கப்பட்டுள்ளது